Martin Lednár "Vinohradník"

13.11.2021

Náš starý otec, pradedo a prapradedo Martin Lednár bol istotne najvýraznejšou osobnosťou novodobých dejín našej rodiny a pre našu súčasnú činnosť aj veľkým vzorom. V rámci svojej kariéry pôsobil ako predseda Sväzu vinárskych spolkov, Roľníckej vzájomnej pokladnice (so sídlom na rohu Kamenného námestia a Námestia SNP), Zboru rozhodčích sudcov burzového súdu, člen burzovej rady a jej predsedníctva, podpredseda Katolíckeho Kultúrneho Domu v Rači a ako dvakrát zvolený richtár Rače sa podieľal na výstavbe jej mnohých dominánt ako napr. Obecného domu, Hasičskej zbrojnice, či Kostola Panny Márie Pomocnice. Medzi prvými v Rači vlastnil automobil a zaviedol tu i rýnsko-hessenský spôsob vedenia viniča (tzv. "drátenka"). Jeho rodina v tom čase spravovala väčšinu vinohradov v Račianskom chotári a víno predával okrem iného i vo vlastných vinárniach (napr. v Prievoze).

Martin Lednár (druhý zprava pri stole)
Martin Lednár (druhý zprava pri stole)

Na jeho popud bolo v roku 1936 založené Slovenské Vinohradnícke Družstvo so sídlom v Pezinku za účelom zdokonalenia a modernizácie vinohradníckej výroby jeho členov, podpory ich hospodárenia a na službu ich hmotného a mravného prospechu. Malokarpatskí vinohradníci a vinári v tom čase čelili silnému tlaku obchodníkov s vínom, ktorí určovali cenu. Tá sa v roku 1935, rok pred založením pohybovala medzi 1-1,40 Kčs, po roku 1936 ale stúpla na 2,5 Kčs s rastúcou tendenciou. Plocha viníc na území Slovenska bola medzi rokmi 1923-1932 9148 ha. Rok po založení, v roku 1937 sa už vinič pestoval na výmere 14 069 ha. Na porovnanie, v tom istom roku sa na území Čiech a Moravy pestovalo hrozno na polovici tejto výmery- 7342 ha. Smutnou skutočnosťou je, že dnes máme na Slovensku už len okolo 7400 ha. Zasadacia sála Slovenského Vinohradníckeho Družstva sa nachádzala v pezinskom zámku, ktorý malo v tom čase družstvo odkúpené a jej strop bol vymaľovaný sídlami filiálok družstva. Za Raču to bola Barónka- Pálffyovská kúria, v ktorej naša rodina až do príchodu komunizmu sídlila. Družstvo fungovalo až do rokov 1948-1951, kedy bol jeho majetok zoštátnený.

Martin Lednár (prvý zľava)
Martin Lednár (prvý zľava)

Martin Lednár zomrel počas svojho druhého richtárskeho obdobia v roku 1943 na železničnej stanici v Rači pri záchrane matky s dieťaťom v kočíku pred prichádzajúcim vlakom. Jeho odkaz sa snažíme uchovať aj v súčasnej dobe. Tak ako pri zavedení "drátenky" sa stala z inovácie tradícia, i my sme sa rozhodli v roku 2010 pre výsadbu novošľachtencov pani Ing. Doroty Pospíšilovej, PhD., keďže veríme, že práve tieto odrody prispôsobené na náš terroir vedia byť pre našu oblasť novou tradíciou. Symbol "drátenky" preto zdobí aj naše etikety.


Symbol "drátenky" v spodnej časti etikety
Symbol "drátenky" v spodnej časti etikety